14 dagengratis milon

Lees meer

PRIVACYVERKLARING D’ESPO MILON PT CLUB
1.identiteit van de verantwoordelijke
In dit privacy statement leggen wij,Despo milon pt club, uit op welke wijze wij persoonsgegevens verwerken. D’Espo Milon Pt club is de handelsnaam ingeschreven in de Kamer van Koophandel in Middelburg onder nummer 70499136.
Indien u vragen heeft over dit privacy statement, de verwerking van de persoonsgegevens of indien u uw rechten welke op grond van de AVG [1] heeft wenst uit te oefenen kunt u contact opnemen met D’Espo milon Pt club
e-mail: [email protected]
De door D’Espo Milon Pt club aangewezen vertegenwoordiger is Dion Traets
2. Algemeen
In dit privacy statement is onderscheid gemaakt tussen de persoonsgegevens die wij verwerken indien u de website van D’Espo Milon pt club bezoekt, indien u de overeenkomst aangaat met D’Espo Milon pt club en de persoonsgegevens die wij verwerken indien u de App van D’Espo Milon Pt club gebruikt. Welke persoonsgegevens D’Espo Milon Pt club via de website, op grond van de overeenkomst of via de App verwerkt leest u in hoofdstuk 11. D’Espo Milon pt club wenst u ten eerste te informeren over de wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens en u ook duidelijk te informeren voor welek doeleinden de persoonsgegevens verwerkt worden.
3.Wettelijke grondslag
Verwerking van de persoonsgegevens is slecht rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de Verordening gestelde grondslagen.
Uitvoeren overeenkomst
D’Espo Milon Pt club verwerkt persoonsgegevens waar deze nodig zijn voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst tussen u en D’Espo Milon Pt club.
Toestemming
D’Espo Milon pt club verwerkt persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de lidmatschapsovereenkomst alleen indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
Gerechtvaardigd belang
D’Espo Milon Pt club heeft een gerechtvaardigd belang om u te informeren over nieuwe diensten, nieuwe filialen of overig nieuws dat betrekking heeft op D’Espo Milon Pt club.D’Espo Milon Pt club zal op grond van dit gerechtvaardigde belang u derhalve middels direct-marketing informeren over deze onderwerpen.
4.Doel van de verwerking
Uitvoeren van de overeenkomst
D’Espo Milon Pt club verwerkt de persoonsgevens om de overeenkomst uit te voeren.
De dienstverlening te verbeteren
D’Espo Milon Pt club verwerkt(persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Zo kan D’Espo Milon Pt club u verzoeken om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken. Uw persoonsgegevens zullen daarbij uitsluitend na het verkrijgen van uw toestemming worden verwerkt.
Wettelijk verplichting na te komen
D’Espo Milon Pt club verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op D’Espo Milon Pt club rustende wettelijke verplichting.
5.Gegevens die wij delen
De door D’Espo Milon Pt club verzamelde persoonsgevens worden verstrekt aan derden indien dat noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst. Zo deelt D’Espo Milon Pt club persoonsgegevens met een derde voor de voering van de ledenadministratie en een ledenvolgsysteem. Ook worden (bijzondere) persoonsgegevens opgeslagen op servers van leveranciers van D’Espo Milon Pt club. Voor de voering van de ledenadministratie en ledenvolgsysteem delen wij in ieder geval(en niet beperkt tot) de volgende persoonsgegevens:
. Uw naam
. Uw geslacht
. Uw adres
. Uw geboortedatum
. Uw e-mailadres
. Uw telefoonummer
. Uw bezoekfrequentie
. Uw bankgegevens
De leverancier van de sportapparatuur verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waarbij deze gegevens inzichtelijk zijn voor u en D’Espo Milon Pt club zodat uw voortgang kan worden bijgehouden. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te geven. De persoonsgegevens die door de leverancier van sportapparatuur worden verwerkt betreffen in ieder geval)en niet beperkt tot) de volgende(bijzondere) gegeven:
. Uw naam
. Uw Geslacht
. Uw geboortedatum
. Uw Gewicht
. Uw lengte
. Uw spiermassa
. Uw vetmassa
. Uw eventuele blessures of medische ongemakken(anamnese)
. Uw bezoekfrequentie
. Uw ontwikkelink met betrekking tot conditie, spieropbouw etc…
De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van derden, zoals bijvoorbeeld de partij die de sportapparatuur levert. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen in (online) softwaresystemen van derden. Met deze derden heeft D’Espo Milon Pt club een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich commiteren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen en deze gegevens niet zelfstandig te verwerken.
D’Espo Milon Pt club zal buiten de gevallen die genoemd zijn in dit privacy statement nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u expleciete toestemming geeft of indien D’Espo Milon Pt club daartoe op grond van een rechtelijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt of is.
6. Beveiliging
D’Espo Milon Pt club stelt alles in het werkom verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. D’Espo Milon Pt club heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getreoffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van deze persoonsgegevens te realiseren.
De website van D’Espo milon Pt club is beveiligd met een SSL-certificaat. Alle via de website verzonden berichten worden derhalve op een versleutelde wijze aan D’Espo Milon Pt club verzonden.
7. Duur van de opslag
D’Espo Milon Pt club zal alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn vor de uitvoering van een overeenkomst met u gedurende de looptijd van deze overeenkomst verwerken. Nadat deze overeenkomst tussen u en D’Espo Milon Pt club eindigt zal D’Espo Milon Pt club uw gegevens nog 12 maanden bewaren. Gegevens die, nadat D’Espo Milon Pt club deze anonimiseert, niet langer als persoonsgegevens worden aangemerkt, zoals woonplaats, geslacht en leeftijd, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot u als natuurlijk persoon te herleiden.
Indien D’Espo Milon Pt club daartoe een zwaar wegende reden voor heeft zal D’Espo Milon Pt club uw persoonsgegevens langer bewaren dan de aangegeven termijn van 12 maanden na de beeindiging van de overeenkomst tot u en D’Espo Milon Pt club. In dat geval zal D’Espo Milon Pt club u informeren over de verlengde duur van de opslag van uw persoonsgegevens en het zwaarwegende belang dat D’Espo Milon Pt club daarvoor heeft.
8. Wijziging van het privacy statement
D’Espo Milon Pt club is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien D’Espo Milon Pt club overgat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geinformeerd worden via de website.
9.Uw rechten
Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens D’Espo Milon Pt club kan uitoefenen.
Recht om toestemming in te trekken
Indien D’Espo Milon pt club van u toestemming heeft gekregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u ten allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken.
Recht van inzage en correctie
U heeft ten allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om door D’Espo Milon Pt club verwerkte persoonsgegevens(door D’Espo Milon Pt club te laten corrigeren.
Recht van vergetelheid
U heeft het recht om D’Espo Milon pt club te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient D’Espo Milon Pt club aan dit verzoek te voldoen. In persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen en insturen naar het volgende adres:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
10. Toepasselijk recht en overige.
Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.
Indien D’Espo Milon Pt club over gaat op een derde partij of dat D’Espo Milon Pt club fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekent worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.
Indien u vragen , klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan D’Espo Milon Pt club ([email protected]) kenbaar te maken.
11. Welke persoonsgegevens D’Espo Milon pt club verwerkt
Website
Door u te verstrekken (persoons)gegevens:
Persoonsgegevens die D’Espo Milon Pt club via het gebruik van de website verkrijgt worden uitsluitend op basis van een door u gegeven toestemming verwerkt. De door u via de website verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om met u contact op te nemen en u te informeren over de door D’Espo milon Pt club geleverde diensten. D’Espo Milon Pt club zal persoonsgegevens die u via de website verstrekt nimmer aan derden verstrekken, tenzij D’Espo Milon Pt club daartoe op grond van een wettelijke plicht gehouden is.
Indien u een contactformulier op de website invult, verwerkt D’Espo Milon Pt club in ieder geval de volgende persoonsgegevens;
. Naam
. E-mailadres
. Telefoonummer
Sociale media
Indien u de website van D’Espo milon Pt club bezoekt kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerkenindien u sociale mediafuncties gebruikt, waaronder de “like functie” die op de website staat. Door D’Espo Milon Pt club op Facebook of andere social media te liken kan D’Espo Milon Pt club inzicht krijgen in bepaalde persoonsgegevens die u via sociale mediabedrijven hebt gedeeld. Meer informatie over de door ons verkregen persoonsgegevens kunt u via het betreffende sociale medianetwerk verkrijgen.
Cookies
D’Espo Milon Pt club gebruikt (online)software en/of cookies om het gebruik van de website te analyseren. De vogende (online)software en cookies worden gebruikt:
Google Analytics
D’Espo Milon Pt club gebruikt de software van Google Analytics om inzicht te krijgen in het websiteverkeer. Via Google Analytics verzamelt D’Espo Milon Pt club geen IP-adressen. De door Google verzamelde informatie word zoveel mogelijk geanomiseerd.
De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de eisen die het Privacy shield stelt en biedt daarmee een passens beschermingsniveau.
Overeenkomst
Indien u een overeenkomst sluit met D’Espo Milon Pt club zal D’Espo milon Pt club ook persoonsgegevens van u verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens die D’Espomilon Pt club verwerkt die niet noodzakelijk zijn voor een uitvoering van een gesloten overeenkomst zal D’ Espo Milon pt club u eerst om toestemming vragen alvorens deze persoonsgegevens te verwerken.
Indien u een lidmaatschapsovereenkomst aangaat of als u reeds een dergelijke overeenkomst met D’Espo Milon Pt club bent aangegaan zal D’Espo Milon pt club voor de uitvoering van deze overeenkomst in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u vragen en deze verwerken teneinde de overeenkomst uit te kunnen voeren:
. Uw naam
. Uw adres
. Uw telefoonnummer
. Uw geslacht
. Uw geboortedatum
. Uw IBAN nummer
Naast de persoonsgegevens die D’Espo Milon Pt club verwerkt voor het sluiten van een lidmaatschapsovereenkomst verwerkt D’Espo Milon Pt club ook persoonsgegevens indien u gebruik maakt van de diensten c.q. faciliteiten van D’Espo Milon pt club Deze gegevens verwerkt D’Espo Milon pt club ook om de overeenkomst met u naar behoren uit te voeren. Het betreft in ieder geval de volgende (persoons)gegevens:
. Uw lidmaatschapsnummer
. Het door u gekozen lidmaatschap
. Afgenomen aanvullende diensten
. Uw voorkeurslocatie(stamlocatie) van D’Espo Milon Pt club
. Op welke wijze u lid bent geworden
. Laatste en aantal bezoeken
. (On)betaalde facturen van D’Espo Milon Pt club
.Gegevens die u via de applicatie heeft gekregen.
. Uw gewicht
. Uw lengte
. Uw spiermassa
. Uw vetmassa
. Uw eventuele blessures of medische ongemakken (anamnese)
. Uw ontwikkeling met betrekking tot conditie, spieropbouw etc.
D’Espo Milon Pt club Applicatie
Indien u gebruik maakt van de door D’Espo Milon Pt club ontwikkelde mobiele telefoon applicatie(hierna:de App) verwerkt D’Espo Milon Pt club ook gegevens die u via de App verstrekt die D’Espo Milon Pt club zal gebruiken om de overeenkomst met u uit te voeren, zoals het bijhouden van uw afspraken in de agenda.
Bij het gebruik van de App wordt gevraagd om de volgende persoonsgegevens te verstrekken, welke gegevens gebruikt worden om de lidmaatschapsovereenkomst uit te voeren en u extra diensten aan te kunnen bieden:
. Uw naam
. Uw e-mail
. Uw voorkeurslokatie (stamlocatie0 van D’Espo Milon Pt club
[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)